CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015

Khuyến mãi kết thúc sau:

sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1

cập nhật thông tư mới nhất

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính đã ký ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC,  Chế độ kế toán mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế cho chế độ kế toán cũ theo Quyết định số 15. Chế độ kế toán mới ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế.

Một số điểm mới của chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC
+ Tài khoản kế toán: Tôn trọng bản chất hơn hình thức. Chế độ kế toán DN mới xây dựng kế toán linh hoạt, cởi mở trên tinh thần cởi trói cho doanh nghiệp, trao cho doanh nghiệp quyền quyết định nhiều hơn trong tổ chức kế toán. Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC cập nhật tối đa các nội dung của CMKT quốc tế trên nguyên tắc không trái với Luật kế toán; thiết kế lại toàn bộ các tài khoản phản ánh đầu tư tài chính theo thông lệ quốc tế;

chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1

ảnh bìa: sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1

Giá bán: 290.000 đồng

+ Sổ kế toán: Các doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng mẫu sổ kế toán như trước mà được tự thiết kế, xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của mình.

+ Chứng từ kế toán: Tất cả các loại chứng từ đều mang tính hướng dẫn. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động.

sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 có giá bán: 290.000 đồng

+ Báo cáo tài chính: Bổ sung, sửa đổi nhiều chỉ tiêu của BCĐKT; Bổ sung chỉ tiêu Lãi suy giảm trên cổ phiếu của BCKQKD; Bổ sung sửa đổi một số chỉ tiêu của BCLCTT. Phần thuyết minh BCTC hầu như mới toàn bộ, xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công khai, linh hoạt.

Nhằm giúp cộng đồng những người làm kế toán và doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng chế độ kế toán mới. Tạp chí Thuế đã phối hợp với các đơn vị chức năng và các chuyên gia ké toán, tập hợp, biên soạn cuốn sách “Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp” với những nội dung sau:

- Những điểm mới về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (gồm danh mục hệ thống tài khoản kế toán doan nghiệp; Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép từng tài khoản, có ví dụ minh hoạ bằng số liệu cụ thể cho mỗi nội dung)

- Sơ đồ hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 – QUYỂN 1 – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015

MỤC LỤC

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHẦN I: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NGÀY 22/12/2014.

PHẦN II; HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

A. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

B. NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

II. LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

III. LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

IV. LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

V. LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

VI. LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC.

VII. LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

VIII. LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHẦN III: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU (BAO GỒM 141 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN)

Hy vọng cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị, kế toán trưởng và kế toán viên trong công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp và cho các nhà nghiên cứu quân tâm đến chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2015/TT-BTC

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015
đánh giá viên rửa chén