CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2014

Khuyến mãi kết thúc sau:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2014

(đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính)


Ngày 04/10/2011 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, bổ sung áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. (Có hiệu lực từ 01-01-2012). Và các văn bản mới như: Quyết định 54/2011/QĐ-TTg 11/10/2011 gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH, 16/09/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình. Quyết định 975/QĐ-BKHĐT ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 che do ke toan doanh nghiep nho va vua 2014

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NĂM 2014 (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Nội dung cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014 gồm có 6 phần và phụ lục sau:

Phần thứ nhất. Quy định chung;

Phần thứ hai. Hệ thống tài khoản kế toán;

Phần thứ ba. Hệ thống báo cáo tài chính;

Phần thứ tư. Chế độ chứng từ kế toán;

Phần thứ năm. Chế độ sổ kế toán;

Phần thứ năm. Sơ đồ kế toán

Phần phụ lục. Quy định mới nhất về thuế và các chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp.

Cuốn sách trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán thực hành kế toán trên cơ sở lồng ghép Thông tư 138/2011 /TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự

Phần 1: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.

 

Phần 2: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

I. Những quy định chung.

II. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm.

III. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm.

IV. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

V. Thủ tục giải quyết việc dân sự.

VI. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài.

VII. Thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án.

VIII. Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự.

IX. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự.

ky-nang-nghiem-cuu-ho-so-vu-an-dan-su-2014-200x250

         Phần 3: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2011.

Giới thiệu sơ các văn bản pháp luật liên quan:

Nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự là một hoạt động thường xuyên và quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án dân sự của Thẩm phán, Hội thẩm và trong quá trình tham gia tố tụng của dân sự của Kiểm sát viên, Luật sư.

Thực tiễn cho thấy chất lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giải quyết vụ án dân sự. Theo đó nếu việc nghiên cứu hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học thì sẽ nâng cao được chất lượng giải quyết vụ án, ngược lại nếu việc nghiên cứu hồ sơ vụ án được thực hiện qua loa, sơ sài thì chất lượng giải quyết vụ án không cao, có thể dẫn đến làm gia tăng tỷ lệ án bị hủy, sửa.

Thực chất thì chất lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự phụ thuộc vào kỹ năng, phương pháp nghiên cứu hồ sơ, theo đó nếu người nghiên cứu có kỹ năng nghiên cứu tốt và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu thì chất lượng nghiên cứu sẽ được nâng cao.

Việc nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ hồ sơ vụ án dân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án dân sự. Nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ hồ sơ vụ án dân sự còn là một yêu cầu không thể thiếu trong hoạt động tố tụng dân sự.

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2014
đánh giá viên rửa chén