Luật bảo hiểm xã hội áp dụng 1/1/2016

Khuyến mãi kết thúc sau:

Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII, Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, đánh dấu bước phát triển mới về bảo đảm an sinh xã hội với nhiều quy định mới liên quan trực tiếp cuộc sống, lao động của các tầng lớp nhân dân. Điểm mới của Luật là mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: người lao động có hợp đồng lao động 01-03 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Và bổ sung thêm một số quy định về quyền lợi của người lao động.

Luật bảo hiểm xã hội áp dụng 1/1/2016

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Việc làm (có hiệu lực từ 01/1/2015); sửa đổi mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động như hiện nay. Và những văn bản mới khác như: NĐ số 119/2014/NĐ-CP ngày 17-12-2014 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo; NĐ số 103/2014/NĐ-CP ngày 11-11-2014 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; TTLT số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14-07-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; TTLT số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 12-06-2014 Sửa đổi quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp… Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động; góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam.

Để Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động kịp thời cập nhật những thông tin mới trên, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách: “LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ VIII QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG NGÀY 01-01-2016)– BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Bộ Luật lao động – Luật Việc làm – Luật Công đoàn; Phần II. Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lại lao động, việc ký quỹ; Phần III. Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động; Phần IV. Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công; Phần V. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Phần VI. Danh mục những công việc được sử dụng và không được sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em; Phần VII. Hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động; Phần VIII. Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp; Phần IX. Luật Bảo hiểm xã hội (áp dụng ngày 01-01-2016) – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015) và các chính sách nổi bật khác.

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích của Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 436 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

Luật bảo hiểm xã hội áp dụng 1/1/2016
đánh giá viên rửa chén