Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

Khuyến mãi kết thúc sau:

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 theo Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.

1. Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;

2. Thông tư số 200/2014/TT-BTC cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng dẫn nhiều, coi trọng BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC.

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

3. Thay đổi về bản chất một số điểm chính sau đây:

a. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung)

Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận. Theo đó (i) có một số TK bỏ đi, một số TK thêm vào, (ii) trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC có thay đổi, (iii) việc hạch toán vào một số TK sẽ khác với việc trình bày trên BCTC, …

b. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp.

c. Khi lập báo cáo tài chính thì sự giảm giá tài sản (impairment asset) được xem xét đến cho một số nghiệp vụ: Ví dụ: Một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản đầu tư .

d. Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

e. Việc hạch toán cho mục đích kế toán sẽ có sự phân biệt rõ với mục đích thuế.

f. Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng.

g. Các chỉ tiêu không phát sinh trên BCTC doanh nghiệp được phép bỏ đi.

h. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch.

i. Trong chế độ mới có nội dung hướng dẫn về chuyển số dư và điều chỉnh hồi tố.

j. BCTC hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp.

k. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ.

Sách được biên tập thành 1 bộ 2 quyển :nxb TÀI CHÍNH

Quyển 1 :về chế độ kế toán doanh nghiệp,

Quyển 2 ; Hệ thống biểu mẫu ,tài khoản,báo cáo tài chính hợp nhất ,sổ sách chứng từ .

Gía phát hành bộ 2 quyển là 670,000đ/1 bộ

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.

Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương

ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp 2015
đánh giá viên rửa chén